Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Energoinvest s.r.o., IČO: 36313505 so sídlom Nováckeho 4, Prievidza, zapísaná v OR Trenčín, vložka číslo 12107/R, je zodpovedná za spracovávanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR.

Osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu za účelom:

– plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv

– plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov

– komunikácie so zákazníkmi a obchodnými partnermi, vrátane zasielania informácií potrebných pre plnenie zmlúv

– vystavenia daňového dokladu

– kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky

– doručenie objednaných prác

Kategórie spracovávaných osobných údajov:

– Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, IČO, DIČ, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti

– Kontaktné údaje: kontaktná adresa, email, telefónne číslo

– Ďalšie údaje: číslo bankového spojenia

Spoločnosť Energoinvest s.r.o. osobné údaje získava od obchodných partnerov a zákazníkov alebo z verejne dostupných zdrojov (živnostenský a obchodný register)

Spracovávanie osobných údajov (názov spoločnosti, sídlo spoločnosti) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a to podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Spracovávanie osobných údajov ( adresa, email, telefonický kontakt ) je nevyhnutné na naplnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov je len na dobu ako to vyžaduje zákon alebo poskytnutie služby.

Pokiaľ prebieha spracovanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu, je zákazník oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, v prípade, že spoločnosť Energoinvest s.r.o. spracováva údaje v rozpore s GDPR.

Zákazník má právo požadovať opravu alebo aktualizáciu osobných údajov a taktiež má právo požadovať vymazanie osobných údajov.