1. Všeobecné ustanovenia

Dodávateľ: EnergoInvest s. r. o.
Novackého 4/A,
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
DIČ: 2020077884
IČ: DPH: SK2020077884

1. 1 Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody a poskytnuté služby uskutočnené medzi dodávateľom a kupujúcim cez internetový objednávkový systém. Zmenu týchto obchodných podmienok je možné dojednať iba s písomným súhlasom dodávateľa a kupujúceho.

1. 2 Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzne od okamihu od kedy vstúpi do právneho vzťahu s dodávateľom, teda od okamihu, kedy je medzi dodávateľom a kupujúcim vykonaný akýkoľvek právny úkon písomnou formou. Za písomný úkon sa považuje aj akýkoľvek úkon urobený v elektronickej podobe na internetovej stránke www.energoinvest.eu, alebo cez mailovú komunikáciu na adresy dodávateľa končiace @energoinvest.eu.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2. 1 Zákazník sa zaväzuje, že sa zoznámi so všeobecnými obchodnými podmienkami a prípadne ďalšími písomnými dokumentami, ktoré mu zašle predajca.

2. 2 Zákazník sa ďalej zaväzuje: – vo všetkých písomných dokumentoch vždy uviesť pravé, správne a platné údaje o svojej totožnosti, hlavne meno a priezvisko, trvalý pobyt, bydlisko vrátane evidenčného a popisného čísla, prípadne obchodné meno právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO , IČ DPH ,telefonický a emailový kontakt.
– uviesť predajcovi správne a úplné údaje, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú pre predajcu nevyhnutné, vzhľadom na realizáciu obchodu v prípade, že ich od zákazníka vyžaduje – splniť vždy riadne a včas všetky svoje záväzky, ku ktorým sa zákazník zaviazal, vzhľadom na vzťah k predajcovi.

3. Cena

3. 1 Cena je stanovená v cenníkoch dodávateľa, ktorá je priebežne aktualizovaná.

3. 2 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny uvedenej v elektronickom objednávkovom systéme www.energoinvest.eu, na základe ktorej zákazník predmet kúpy vybral. V takomto prípade bude predajca zákazníka bezodkladne informovať a zákazník má vtedy právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar v termínoch uvedených v elektronickom objednávkovom systéme, pokiaľ nebude možné dodržať uvedený termín bude dodávateľ bezodkladne informovať kupujúceho o predpokladanom termíne dodávky. Termín dodávky začína plynúť po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa v plnej výške podľa zálohovej faktúry. Do termínu dodávky sú započítavané iba pracovné dni.

4.2 Zmluvný vzťah vzniká až potvrdením objednávky dodávateľom.

5. Záruky a zodpovednosť za vady

5.1 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na produkty a služby pokiaľ nieje uvedené inak je 24 mesiacov

5.2 Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru skontrolovať stav prepravovaného balenia a tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovar neprevziať.

5.3 V prípade zistenia nekompletnosti, alebo zjavných vád po odbere tovaru je kupujúci povinný bezodkladne písomne informovať dodávateľa o tejto skutočnosti najneskôr do 24 hodín s priloženou fotodokumentáciou poškodenia na mailovú adresu obchod@energoinvest.eu.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou, skladovaním, neodbornou montážou, neodborný uvedením do prevádzky, nedodržaním záručných podmienok výrobcu, alebo nedodržaním platných technických noriem.

6. Storno objednávky

6.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru, písomne na mailovú adresu obchod@energoinvest.eu a telefonicky na telefónne číslo +421902938309. Kupujúci v oznámení o storne povinný uviesť číslo objednávky, meno, e-mail, telefónne číslo a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo v prípade nedostupnosti tovaru, alebo v prípade zmeny veľkoobchodnej ceny daného tovaru. Predávajúci bezodkladne upozorní kupujúceho a v prípade úhrady predávajúci vráti už uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu do 5 pracovných dní.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledujúce podmienky, v prípade nedodržania týchto podmienok, odstúpenie nie je platné a predávajúci nieje povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu:

7.1 Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na objednavky@energoinvest.eu, kde kupujúci je povinný zaslať kópiu faktúry s dodacím listom. Tovar je nutné osobne doručiť na sídlo našej spoločnosti, kde sa spíše protokol o vrátení tovaru a skontroluje stav vráteného tovaru.

7.2 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytnutie služby, prípadne produktov spojených so službou, ak sa už služba začala plniť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

7.3 V prípade, že sú splnené všetky náležitosti pre vrátenie tovaru, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena produktu na účet do 15 pracovných dní od doručenia vráteného tovaru.